Senran Kagura Burst Re:Newal Japanese PS4 Demo Footage

senrankagura.marv.jp/burst_re